กองคลัง

บุคลากรกองคลัง

นางณัชสุพิชชา โอดมั่งวรัตก์

ผู้อำนวยการกองคลัง

นางสาวรุ่งทิวา ษมากมลเงิน

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

นางกัลยา ปุรณะวิทย์

เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติการ

นางสาวธนวรรณ ทาหล้า

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้

นางสาวจันทรา กุหลาบคีรีไพร

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

นางสาวศริพร เผ่าพนากรชัย

จ้างเหมาบริการ