กิจกรรมฝึกอาชีพผู้พิการ และผู้ดูแลผู้พิการ

โครงการฝึกอาชีพผู้พิการ และผู้ดูแลผู้พิการ ตำบลป่าโปง หลักสูตร การทำแคร่ไม้ไผ่