ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การเลิกสูบบุหรี่/บุหรี่ไฟฟ้า เพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชนในตำบลป่าโปง