ข้อมูลทั่วไป

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของตำบลป่าโปง

สภาพทั่วไป

ที่ตั้ง

      องค์การบริหารส่วนตำบลป่าโปง  เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลาง โดยมีที่ตั้งสำนักงาน ตั้งอยู่พิกัดที่ LV 078070  มีความสูงกว่าระดับน้ำทะเล 1,129 เมตร รับผิดชอบพื้นที่ตำบลป่าโป่ง อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การกำหนดเขตตำบลในท้องที่อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งได้ประกาศไว้ในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 114 ตอนพิเศษ 1 ง ลงวันที่ 3 มกราคม 2540 หน้า 145 – 146 ได้กำหนดเขตตำบลป่าโป่ง โดยให้มีเขตการปกครอง รวม 7 หมู่บ้าน ประกอบด้วย

หมู่ที่ 1 บ้านป่าโป่ง

หมู่ที่ 2 บ้านแม่กองแปเหนือ

หมู่ที่ 3 บ้านต้นงิ้วเหนือที่ 4 บ้านห้วยหมูเหนือ

หมู่ที่ 5 บ้านห้วยเหี้ยะ

หมู่ที่ 6 บ้านแม่ลายจอลา

หมู่ที่ 7 บ้านห้วยกุ้ง และให้มีอาณาเขต ดังนี้

ทิศเหนือ

          ติดต่อกับตำบลแม่เหาะ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากสันดอยหัวสิงห์โต บริเวณพิกัด M A 042086 ไปทางทิศตะวันออก ตามสันดอยหัวสิงห์โต ถึงลำห้วยแม่ลาหลวง บริเวณพิกัด MA 056089  ไปทางทิศใต้ ตามกึ่งกลางลำห้วยแม่ลายหลวง ถึง บริเวณพิกัด M A 060077 ไปทางทิศตะวันออก ตามสันดอยถึงทางหลวง หมายเลข 108 บริเวณพิกัด M A 078070 ไปทางทิศตะวันออก ตามกึ่งกลางทางหลวงหมายเลข 108 สิ้นสุดที่กึ่งกลางสะพานแม่ริด บ้านน้ำแม่ริด บริเวณพิกัด M A 117063 รวมระยะทางด้านทิศเหนือประมาณ 10.4 กิโลเมตร

ทิศตะวันออก

          ติดต่อกับอำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากกึ่งกลางสะพานแม่ริด บ้านน้ำแม่ริด บริเวณพิกัด MA 117063 ลงมาทางทิศใต้ ตามกึ่งกลางน้ำแม่ริด (แนวแบ่งเขตจังหวัด) ถึงน้ำแม่ริด บริเวณพิกัด MA 120030 ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ตามกึ่งกลางน้ำแม่ริด สิ้นสุดที่กึ่งกลางน้ำแม่ริด บริเวณพิกัด MA 152017 รวมระยะทางด้านทิศตะวันออกประมาณ 9.3 กิโลเมตร

ทิศใต้

          ติดต่อกับตำบลกองก๋อย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากกึ่งกลางน้ำแม่ริด บริเวณพิกัด MA 152017 ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ตามกึ่งกลางน้ำแม่ริดผ่านไปตามสันดอยสันกะโต๋ ผ่านไปตามสันดอยตาลายป่าครั่งถึงน้ำแม่ริด บริเวณพิกัด MV 114980 ไปทางทิศใต้ตามกึ่งกลางน้ำแม่ริด ถึงจุดตัดลำห้วยมะตื่น บริเวณพิกัด MA 114977 ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ตามกึ่งกลางลำห้วยมะตื่น ถึงลำห้วยมะตื่น บริเวณพิกัด MA 103968 ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ตามสันดอยระหว่างลำห้วยแม่แพน้อยกับลำห้วยกองจา ถึงสันดอยแม่โสร่ง บริเวณพิกัด MV 083930 ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ตามสันดอยโสร่ง ผ่านไปตามสันดอยคงคืด สิ้นสุดที่กึ่งกลางน้ำแม่ริด บริเวณพิกัด MV 037954 รวมระยะทางด้านทิศใต้ประมาณ 20.5 กิโลเมตร

ทิศตะวันตก

          ติดต่อกับตำบลแม่เหาะ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากกึ่งกลางน้ำแม่ริด บริเวณพิกัด M V 037954 ไปทางทิศเหนือตามกึ่งกลางน้ำแม่ริด ถึงจุดตัดลำห้วยแม่ลายกลาง บริเวณพิกัด  M A 076006 ไปทางทิศเหนือ ตามกึ่งกลางลำห้วยแม่ลายหลวงตัดผ่านทางหลวงหมายเลข 108 สิ้นสุดที่สันดอยหัวสิงโต บริเวณพิกัด M A 042086  รวมระยะทางทิศตะวันตกประมาณ 20.9 กิโลเมตร

 

เนื้อที่

       องค์การบริหารส่วนตำบลป่าโปงมีเนื้อที่ทั้งหมด 76 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 47,500 ไร่