ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าโปง เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (NO GIFT POLICY)