ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าโปง เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลป่าโปง อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปีภาษี พ.ศ. 2566