ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าโปง เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล เพื่อบรรจุแต่งตั้งในตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง