ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าโปง เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (์NO GIFT POLICY)