ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าโปง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าโปง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566