ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าโปง เรื่อง ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต ประจำปี พ.ศ. 2566