ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าโปง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ ๓ (วันที่ ๑ เมษายน 2566 ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2566) ประจำปีงบประมาณ 2566