ประกาศ อบต.ป่าโปง เรื่อง งดให้บริการชั่วคราว (เฉพาะกองคลัง) เนื่องจากสถานการ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019ฯ