ประกาศ อบต.ป่าโปง เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในสัญญาที่ลงในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบ อิเล็กทรอนิกส์ ฯ e-GP ประจำเดือน กรกฎาคม 2564