พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาประชาชนตำบลป่าโปง ประจำปีงบประมาณ 2566