รายงานการประชุมสภา

เรียกประชุมสภาอบต.ป่าโปง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564

เรียกประชุมสภาอบต.ป่าโปง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. 2564

เรียกประชุมสภาอบต.ป่าโปง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. 2564

เรียกประชุมสภาอบต.ป่าโปง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. 2564

ขอเปิดประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียกประชุมสภาอบต.ป่าโปง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

ขอเชิญประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

ขอเปิดประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2565