ลานกีฬาและสนามกีฬา

1. สนามกีฬาโรงเรียนบ้านกองแปเหนือ

2. สนามกีฬาโรงเรียนกองแปใต้

3. ลานกีฬาโรงเรียนบ้านห้วยเหี๊ยะ

4. ลานกีฬาโรงเรียนบ้านแม่ลาย

5. ลานกีฬาโรงเรียนบ้านป่าโปง

6. ลานกีฬาโรงเรียนบ้านห้วยกุ้ง

7. สนามกีฬาบ้านห้วยหมู

8. ลานกีฬาบ้านต้นงิ้ว

 

 

 

 

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าโปง เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในสัญญาที่ลงในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronics Government Procurement : e – GP) ประจำเดือน เมษายน 2566

อ่านต่อ