วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์

“ชุมชนเข้มแข็ง ร่วมแรงพัฒนา ฟื้นฟูวัฒนธรรมภูมิปัญญา อนุรักษ์ทรัยากรธรรมชาติอันล้ำค่า หลักเศรษฐกิจพอเพียงนำพา ประชามีสุข”

 

พันธกิจ

1. พัฒนาตำบลป่าโปงให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง

2. ส่งเสริมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ระดับจังหวัดและกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นตอบสนองความต้องการของประชาชนภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมจากภาคีเครือข่าย

3. บริหารงานบุคคลและเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรท้องถิ่นให้ทำงานอย่างมืออาชีพ

4. ส่งเสริมและพัฒนาระบบบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าโปงให้สามารถส่งมอบบริการสาธารณะให้ประชาชนได้อย่างมีมาตรฐาน