สำนักปลัด

บุคลากรสำนักปลัด

สิบเอก กายสิทธิ์ เต๋จ๊ะ

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าโปง

นายสัณฐิติ มีศิริ

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าโปง
รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด

นายสันติภาพ แสงดาวเรือง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นางสาววรางคณา เลิศอุทัยกุล

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางสาวเกษราภรณ์ วิเศษโชติ

นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นางสาวสายใจ ตระกูลพัฒนาคีรี

จ้างเหมาบริการ

นางสาวปริชาติ หยกไพบูลย์พาณิชย์

จ้างเหมาบริการ

นายวิชัย โชคชัยทวีพร

จ้างเหมาบริการ

นายสุวรรณ ชีวเฉลิมชัย

พนักงานขับรถ

นายสมศักดิ์ บุญดวง

นักการภารโรง