หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคล

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าโปง เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในสัญญาที่ลงในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronics Government Procurement : e-GP) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566

อ่านต่อ