โครงสร้างองค์กร

ทำเนียบฝ่ายบริหาร

นายหล้า บุญดวง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าโปง
โทรศัพท์ 086-4845669

นายสมนึก เหล่าวนาสณฑ์

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าโปง
โทรศัพท์ 061-3397596

นายเปกคั่ง อาทรพรไชย

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าโปง
โทรศัพท์ 063-9869014

นายเปรม วิทยาภรณ์อนันต์

เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าโปง
โทรศัพท์ 080-1201706

ทำเนียบฝ่ายกิจการสภา

นายเกษม ประสงค์พนา

ประธานสภา อบต.ป่าโปง

นายเยง ตาป๋ม

รองประธานสภา อบต.ป่าโปง

นายพุฒิพงศ์ แสนประเสริฐนที

เลขานุการสภา อบต.ป่าโปง

นายโหล่งอ่วย สิริวนาชัย

สมาชิกสภา อบต.ป่าโปง

นายชาตรี กิจวัตรพร

สมาชิกสภา อบต.ป่าโปง

นายไพโรจน์ พลอยเจริญแสง

สมาชิกสภา อบต.ป่าโปง

นายธิราวุธ ษมาจิตมีชัย

สมาชิกสภา อบต.ป่าโปง