โครงสร้างองค์กร

บุคลากรฝ่ายบริหาร

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าโปง

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าโปง

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าโปง

เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าโปง

บุคลากรฝ่ายสภา

สมาชิกสภา อบต.ป่าโปง หมู่ 7

สมาชิกสภา อบต.ป่าโปง หมู่ 1

สมาชิกสภา อบต.ป่าโปง หมู่ 2

สมาชิกสภา อบต.ป่าโปง หมู่ 2

สมาชิกสภา อบต.ป่าโปง หมู่ 3

สมาชิกสภา อบต.ป่าโปง หมู่ 4

สมาชิกสภา อบต.ป่าโปง หมู่ 4

สมาชิกสภา อบต.ป่าโปง หมู่ 4

สมาชิกสภา อบต.ป่าโปง หมู่ 5

สมาชิกสภา อบต.ป่าโปง หมู่ 5

สมาชิกสภา อบต.ป่าโปง หมู่ 6

สมาชิกสภา อบต.ป่าโปง หมู่ 6

สมาชิกสภา อบต.ป่าโปง หมู่ 7

เลขานุการสภา อบต.ป่าโปง